Virksomhetsoverdragelse

– og arbeidstakers rettigheter

Etter et år med pandemi varsles økonomisk krise innenfor flere bransjer. I slike situasjoner kan det bli aktuelt å se på alternative løsninger vedrørende organisering av bedriften. Enten det er snakk om fisjoner, fusjoner, oppkjøp eller andre organisatoriske endringer er det viktig å vite hvilke begrensninger og muligheter som finnes i lovverket. Advokatene i EBT har lang erfaring innenfor det arbeidsrettslige området, og kan tilby rådgivning både på det forebyggende plan og i rettslige tvister.

Hva skjer når arbeidsplassen blir lagt ned, deles opp og/eller slås sammen med en annen bedrift, eller på annet grunnlag får nye eiere? Hvilke rettigheter har arbeidstakerne i slike prosesser?

Mange slike endringer i organisasjonen vil defineres som virksomhetsoverdragelse. Til og med der en virksomhet blir lagt ned, for så å oppstå med nytt navn og/eller nye eiere så kan det tenkes, dersom virksomhetens drift i realiteten er den samme, at prosessen vil være beskyttet av arbeidsmiljølovens regler av virksomhetsoverdragelse.

Dersom endringene i eierforhold og arbeidsgiverforhold blir definert som en såkalt virksomhetsoverdragelse har de ansatte et særlig vern. Dette reguleres i arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 16 der det bl.a. er slått fast at

Virksomhetsoverdragelse 1
  • ny arbeidsgiver er bundet av arbeidskontrakten de ansatte har hos sin tidligere arbeidsgiver.
  • kollektive tjenestepensjoner skal videreføres så langt det er mulig.
  • en virksomhetsoverdragelse gir ikke grunn til oppsigelse og de ansatte nyter dermed et særlig oppsigelsesvern når en virksomhetsoverdragelse pågår.

Bestemmelsene i kapittel 16 kan gjøre seg gjeldende for alle typer virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Det betyr at både offentlig og privat virksomhet omfattes.

I arbeidsrettstvister vil det ofte oppstå tvist om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ikke, nettopp på grunn av de særlige rettigheter dette medfører for de ansatte. Derfor er det viktig å avklare om den aktuelle situasjonen er en virksomhetsoverdragelse og om rettighetene i aml. kap 16 kan gjøres gjeldende.  

Grensedragningen mellom virksomhetsoverdragelse og andre endringer i eierforhold på arbeidsgiversiden kan til tider være vanskelig. Etter arbeidsmiljølovens § 16-1 andre punktum er en virksomhetsoverdragelse definert som en «overføring av en selvstendig enhet, som beholder sin identitet etter overføringen.».

I korthet kan vilkårene for at det dreier seg om en virksomhetsoverdragelse oppsummeres slik:

  • Overføringen må gjelde en «selvstendig økonomisk enhet»
  • Virksomheten må være overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter
  • Virksomhetens identitet må sies å være bevart i videreføringen

Vilkåret om at det har skjedd en overdragelse innebærer et krav at virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter. EU domstolen har lagt til grunn at det må dreie seg om en overdragelse «in the context of a contractual relationship» eller «within the framework of a contractual relationship». Listen for når en overdragelse er skjedd på grunnlag av kontrakt er etter dette forholdsvis lav. Rene aksjekjøp og -salg vil imidlertid ikke være å regne som virksomhetsoverdragelse.

Vilkårene «selvstendig økonomisk enhet» og «beholde sin identitet» kan til tider gli over i hverandre. Spørsmålet om innholdet i vilkåret en selvstendig økonomisk enhet ble for første gang behandlet av høyesterett i Gate Gourmet-dommen HR-2011-2393-A. Her ble det lagt til grunn basert på EU-domstolens praksis at det som overføres må utgjøre en stabil operasjonell enhet, som selv er i stand å levere de tjenester som er karakteristiske for virksomhetens økonomiske aktivitet.

At virksomheten beholder sin identitet etter overdragelsen skal avgjøres ut fra en helhetlig vurdering av alle de faktorer som etter EU-domstolens praksis kan være relevante, herunder hvilken form for virksomhet eller bedrift det dreier seg om, om det har skjedd en overføring av fysiske eiendeler som bygninger og løsøre, verdien av de immaterielle aktiva på tidspunktet for overdragelsen, om ny innehaver overtar størstedelen av arbeidsstyrken, om kundekretsen overtas og i hvor stor grad de økonomiske aktiviteter før og etter overdragelsen er de samme.

Har du spørsmål knyttet til oppkjøp, salg, fisjon, fusjon og andre endringer i eierforhold i bedriften? Advokater i advokatfirma EBT hjelper deg gjerne!! Fyll ut kontaktskjemaet på våre nettsider så vil vi ta kontakt med deg.

Denne artikkelen er skrevet av advokatfullmektig i EBT  Maren Skåden, ms@ebtas.no