Utenlandsk statsborger uten oppholdtillatelse får bli grunnet Covid-19

En utenlandsk statsborger som for kort tid siden fikk avslag på sin søknad om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere får bli i Norge inntil videre, på tross av forhåndsvarsling om bortvisning som følge av oversittet utreisefrist.

Utenlandsk statsborger uten oppholdtillatelse får bli grunnet Covid-19 1

Etter utlendingsloven § 17 kan blant annet en utlending som «mangler nødvendig tillatelse etter loven» bortvises fra Norge. Forskjellen på et vedtak om bortvisning og et vedtak om utvisning er at det ved bortvisning kun gis et pålegg om å forlate landet, uten at det også innebærer et innreiseforbud for en bestemt eller ubestemt periode.

Kvinnen fikk forrige måned negativt vedtak i sin søknad om oppholdskort. I samme vedtak ga UDI kvinnen en frist til å forlate landet. Utlendingsdirektoratets (UDI) negative vedtak ble påklaget, og det ble begjært utsatt iverksettelse. En utsatt iverksettelse ville innebære at kvinnen fikk bli i Norge inntil klagesaken var ferdig behandlet i Utlendingsnemnda (UNE). Kun få dager etter innsendt klage besluttet UDI at det ikke skulle innvilges utsatt iverksettelse, og at hun måtte forlate landet innen den allerede fastsatte frist.

Beskjeden fra UDI kom i starten av mars måned, på et tidspunkt der Covid-19 for alvor var kommet til Europa, og også til Norge. På dette tidspunktet hadde kvinnen kun fem dager på å forlate Norge, hvor hun har oppholdt seg lovlig de siste ni månedene.

Den korte tidsfristen og den ekstraordinære situasjonen i landet, gjorde det umulig for henne å overholde utreisefristen som UDI hadde satt. Hun forsøkte å kontakte politiets utlendingsenhet for å få forlenget fristen, men ble i stedet møtt med forhåndsvarsel om bortvisning som følge av oversittet frist.

I tilsvar til forhåndsvarselet ble det påpekt at situasjonen rundt Covid-19 gjorde det umulig for kvinnen å forlate landet og dra til sitt hjemland. Selv om det i prinsippet var mulig å komme seg til kvinnens hjemland idet flyene ikke var innstilt, ble det vist til den risikoen det ville være for kvinnen å fly hjem på nåværende tidspunkt. Flyreisen ville også innebære mellomlanding i Amsterdam. Etter å ha oppholdt seg i Norge i de siste ni månedene kunne ikke kvinnen på fem dager skaffe seg en egen bolig og ville vært nødt til å bo hos sin familie i hjemlandet. Dette ville utsette familien for risiko for virusspredning både med tanke på kvinnens opphold i Norge, og i alle tilfeller etter reiser med fly.

Etter tilsvaret mottok kvinnen i dag positiv tilbakemelding fra politiet om at de hensett til situasjonen med Covid-19 og de konsekvenser dette har hatt både for Norge og andre land i verden hadde besluttet ikke å fatte vedtak om bortvisning på nåværende tidspunkt.

Advokat Ingvild Bjørheim (ib@ebtas.no) i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS bisto kvinnen i bortvisningssaken.