Stimuleringsordningen 2021

– en ordning for å redde bedrifter og kulturlivet under covid-19 pandemien

Artikkel skrevet av Anna Maria Ravnås Hauge, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS

Stavanger Aftenblad publiserte nylig en artikkel om Stavanger Konserthus, som hadde fått avslag på nesten alle søknader om stimuleringsmidler i 2021.1 Som det fremgår av artikkelen fikk Stavanger Konserthus utdelt kun 160 000 kroner av de 2,2 millioner kronene de søkte på.

Jarvin, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
Dette bildet er tatt av Jarle Vines. © 2013. Jarvin, CC BY-SA 3.0 Lisens, via Wikimedia Commons


Stimuleringsordningen er en av to ordninger innført under koronapandemien for å unngå at kulturlivet går ad undas. Formålet med ordningen er «å nå kulturpolitidske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen». Det gjennom «å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndighet», noe som følger av forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer første halvår 2021 som følge av covid-19.

Forskriften er hjemlet i Stortingets budsjettvedtak. Til tross for at den ikke er hjemlet i forvaltningsloven, er det klart at saksbehandlingen av søknader bør skje i tråd med god forvaltningskikk. Dette innebærer at den som foretar vurderingene om søknadene skal bli innvilget, må sørge for tilstrekkelig utredning og opplysning (jf. fvl.§ 17) av saken, slik at rettssikkerheten til søkeren og hensynet til likebehandling blir ivaretatt.


Momenter som er lagt vekt på i vurderingen er blant annet geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk og hvorvidt arrangementet det søkes om oppleves som tilgjengelig og relevante for publikum. Disse momentene var søkerne klar over før de søkte. Etter søknadsfristen har Kulturrådet valgt å legge til et ekstra kriterium: «I tillegg tas det hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 slik at det totalt sikres en god spredning blant tilskuddsmottakerne». Å legge til et vilkår etter søknadsfristen er betenkelig og kan ikke sies å være i tråd med god forvaltningskikk. Hensynet til forutberegnelighet tilsier klart at ingen vilkår bør legges til etter at fristen er ute.


Det fremkommer videre i Aftenbladets artikkel at avslagene ikke er begrunnet med annet enn et standardsvar. Dette er kritikkverdig, da dette gjør det vanskelig for søker å vite hvorfor de fikk avslag og eventuelt klage, da de ikke vet grunnlaget bak avslaget. Det er en grunn til at det foreligger et krav til begrunnelsens innhold i forvaltningsloven § 25, hvor begunnelsen skal inneholde de faktiske forhold vedtaket bygger på. Dette henger også sammen med hensynet til forutberegnelighet.

I en ny artikkel i Stavanger Aftenblad2, fremgår det at Stavanger konserthus riskerer å tape 2,7 millioner kroner. De hadde i andre søkadsrunde søkt om 5,35 millioner kroner, og fått innvilget 2,55 millioner. Det var fortsatt ingen begrunnelse i vedtakene, og i følge konserthusdirektør Per-Harald Nilsson har de fått avslag på konserter som andre arrangører har fått innvilget.


Det følger av den ulovfestede vilkårslæren at det beror på en tolkning av hjemmelsgrunnlaget hvor langt adgangen til å stille vilkår rekker. Og vilkårene må ha saklig sammenheng med avgjørelsen, og ikke være uforholdmessig tyngende. Dette følger blant annet av Rt. 2003 s. 764 (Sykkelvei).


Det kan stilles spørsmål ved om måten stimuleringsordningen er lagt opp på er rettferdig, eller om ordningen er så uforutsigbar for søkere at det lett kan skje vilkårlig og usaklig forskjellsbehandling når fordelingen av midlene avgjøres. Om det nevnte vilkåret som ble lagt til av kultrrådet om å ta hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 har saklig sammenheng med hva som er en rettferdig fordeling av fremtidige fordelinger, og om det kan anses å ikke være uforholdsmessig tyngende, kan diskuteres.


Selv om en søker har fått utdelt en del midler gjennom stimuleringsordningen høsten 2020, betyr ikke det at den nødvendigvis har mindre behov for det våren 2021, sammenlignet med andre søkere. Dersom f.eks. flere artister skulle velge å sette opp konserter våren 2021 enn høsten 2021, vil Stavanger Konserthus og andre lignende aktører ha større behov for støtte. Vilkåret om hensyn til fordeling høsten 2020, kan dermed anses som uforholdsmessig tyngende. Og
det at det som nevnt ikke fremgår en begrunnelsene bak avslagene medfører at det blir økende grad av uforutsigbarhet når man skal søke neste gang.


Dersom du har spørsmål om stimuleringsordningen, eller andre juridiske spørsmål, er det bare å ta kontakt med advokatfullmektig Anna Maria Ravnås Hauge på amh@ebtas.no eller andre advokater hos EBT gjennom post@ebtas.no.


Kildeliste:
Lindø. Leif Tore. Publisert 13.04.21, hentet 13.04.21.
https://www.aftenbladet.no/kultur/i/X80lao/vi-ble-lovet-forutsigbarhet-vi-har-dessverre-faattdet-motsatte
Lindø, Leif Tore. Publisert 06.05.21, hentet 27.05.21
https://www.aftenbladet.no/kultur/i/VqmepW/kulturraadet-avslo-hver-tredje-soeknad