Skulle male for 25.000 kr, saksøkte kunden og må betale 120.000 kr.

Et av regionens største malerfirmaer er dømt til å yte en av sine kunder en total kompensasjon på drøyt 120.000 kroner etter at selskapet malte deler av kundens kjøkken- og stuetak.

Skulle male for 25.000 kr, saksøkte kunden og må betale 120.000 kr. 1

Kunden bestilte samme farge som tidligere (høyre del av bildet) da han ba malerfirmaet rebehandle taket. Han fikk et langt hvitere tak (som i venstre del av bildet) – og dessuten skjoldete påført maling med gjenliggende penselhår. Malerfirmaet må nå yte sin tidligere kunde en samlet kompensasjon på til sammen drøyt 120.000 kroner.

Malingen var en annen farge enn kunden hadde bestilt, påføringen var skjoldete og det lå penselhår igjen i malingen. Kunden oppdaget dette før hele taket var malt, stanset arbeidet og reklamerte. Malerfirmaet benektet at arbeidet var mangelfullt utført – og ville verken utbedre arbeidet eller betale kunden noen kompensasjon. Kunden klaget til Forbrukerrådet, som konkluderte med at arbeidet hadde kjøpsrettslige mangler. Etter Forbrukerrådets behandling av saken nektet malerfirmaet fremdeles å yte kunden kompensasjon.

Saken ble derfor begjært innbrakt for Forbrukerklageutvalget (FKU). Overfor FKU gjorde malerfirmaet gjeldende at selskapet hadde frarådet kunden å utføre den behandlingen selskapet utførte i kjøkken- og stuetaket. Dette benektet kunden – og viste til at det i sakens rikholdige skriftlige materiale ikke fantes noe bevis for at en slik angivelig frarådning skulle ha vært gitt. Under saksbehandlingen i FKU hevdet malerfirmaet at to sakkyndiguttalelser som fastslo at arbeidet var ufagmessig, ikke kunne tillegges vekt. Selskapet anførte videre at det fordi avtalt vederlag for arbeidet som skulle utføres var 25.000 kroner, ville være urimelig å pålegge håndverkerfirmaet å betale en erstatning i hundretusenkronersklassen. Kunden fastholdt på sin side at den eneste måten å løse problemet på, var å skifte ut hele paneltaket – noe også sakkyndiguttalelser bekreftet. Prisen for dette var nærmere 100.000 kroner.
Forbrukerklageutvalget ga kunden så godt som fullt medhold. Utvalget la til grunn at frarådning ikke var gitt, at sakkyndiguttalelsene kunne vektlegges – og at det ikke var noe i veien for å utmåle en erstatning som var mange ganger så høy som kontraktssummen. Vedtaket gikk ut på at malerfirmaet måtte betale kunden en erstatning på 79.196 kroner, forsinkelsesrente av dette fra juni 2017 – og i tillegg akseptere at kunden unnlot å betale en utferdiget delfaktura på 8585 kroner. Utskiftning av taket var estimert til 89.196 kroner, men utvalget mente kunden måtte tåle et standardhevingsfradrag på 10.000 kroner fordi erstatningen ville gi ham et ti år nyere tak.

– Forbrukerklageutvalgets vedtak er riktig og bygger på en høyst konvensjonell lovforståelse og bevisvurdering. At en tjenesteyter i en sak etter håndverkertjenesteloven dømmes til å betale kunden en erstatning som er mange ganger så høy som kontraktssummen, er uvanlig. Men denne saken er heller ikke aldeles unik i så måte. Håndverkertjenesteloven § 30 er ikke til hinder for at erstatningen kan settes høyere enn kontraktssummen. Enkelte håndverkerfirmaer har i saker for Forbrukerklageutvalget og domstolene anført at en slik begrensning eksisterer, men slike anførsler er det ikke grunnlag for, sier EBT-advokat Arvid Berentsen, som bisto kunden under sakens behandling i Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget – og senere i Stavanger tingrett.

LES HELE FKUs vedtak her: FKU-2018-21 (krever abonnement på Lovdata Pro)

I stedet for å etterleve vedtaket valgte malerfirmaet å saksøke sin tidligere kunde. Dette skjer kun med to prosent av vedtakene fra Forbrukerklageutvalget.

Etter at kunden hadde inngitt tilsvar til Stavanger tingrett, valgte håndverkerfirmaet å trekke søksmålet. De nye opplysningene kunden la frem for tingretten, var ytterligere to sakkyndiguttalelser hvor det ble konkludert med at arbeidet var ufagmessig.

Kunden krevde deretter dom i samsvar med Forbrukerklageutvalgets vedtak. Stavanger tingrett har nå avsagt slik dom.

Dommen innebærer at malerfirmaet må yte sin tidligere kunde en total kompensasjon på rundt 120.000 kroner i form av erstatning, forsinkelsesrente, frifinnelse fra betalingsplikt og saksomkostninger. I tillegg må firmaet naturligvis betale rettsgebyr og salær til egen advokat.