Rørleggerfirma saksøkte kunde for å slippe prisavslag på 25.000 kr. – må betale 381.000 kr. i stedet.

Et lokalt rørleggerfirma saksøkte en kunde for å slippe å betale et prisavslag på 25.000 kroner som Forbrukerklageutvalget hadde vedtatt. Nå har tingretten dømt firmaet til å betale kunden 381.000 kroner i stedet.

Rørleggerfirma saksøkte kunde for å slippe prisavslag på 25.000 kr. - må betale 381.000 kr. i stedet. 1

Manglende varmekabler under badekar og ufagmessig flislegging var to av flere mangler som førte til at rørleggerfirmaet må betale kunden 381.101,50 kroner i erstatning og saksomkostninger. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Manglende varmekabler under badekar og ufagmessig flislegging var to av flere mangler som førte til at rørleggerfirmaet må betale kunden 381.101,50 kroner i erstatning og saksomkostninger. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

– En riktig dom og selvfølgelig et godt resultat for vår klient, konstaterer EBT-advokat Arvid Berentsen som bisto huseieren i tingretten.

Kunden engasjerte i 2015 rørleggerfirmaet for å totalrenovere og utvide et bad. Rørleggerfirmaet skulle ifølge avtalen levere komplett baderom, med tømrer-, elektriker-, flislegger- og rørleggerarbeid inkludert.

Etter en stund merket huseieren at det ikke var varmekabler under badekaret, til tross for at partene skriftlig hadde avtalt dette. Varmekabler under badekaret var viktig for kunden blant annet fordi han ikke ser bort fra at han en gang i fremtiden fjerner badekaret. Å legge varmekabler under badekaret ville ikke vært mulig uten å rive og gjenoppbygge hele badet. Forbrukerklageutvalget mente manglende varmekabler under badekaret var et klart avtalebrudd og følgelig en kjøpsrettslig mangel, men konkluderte med at mangelen skulle kompenseres med et prisavslag på 25.000 kroner.

Dette godtok ikke rørleggerfirmaet, som dermed saksøke sin tidligere kunde for å slippe å betale prisavslaget.

Da saken ble behandlet i Forbrukerklageutvalget var også et par andre mangler, nemlig en feilplassert inspeksjonsluke for sluken under det innmurte badekaret og kvalitetsavvik på et speilskap, avdekket. Det økonomiske omfanget av disse manglene var imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert under Forbrukerklageutvalgets behandling.

Under saksforberedelsen for tingretten innhentet huseieren nye sakkyndiguttalelser hvor disse manglene ble ytterligere dokumentert. Takstmannen og rørleggermesteren som ble engasjert, oppdaget dessuten flere mangler ved saksøkerens arbeid. At saksøkeren hadde brukt kobberrør innkledd i vegg i stedet for vannskadesikkert rør-i-rør-system, bom i syv gulvfliser (for lite flislim under med den konsekvens at flisene lettere sprekker når noe mistes i gulvet), manglende fuktsikring ved vindu i dusjsone, manglende tetting bak vannuttak ved badekar og utilstrekkelig fall mot sluk i dusj var noen av manglene som ble påvist.

Rørleggerfirmaet forsøkte i retten å fraskrive seg ansvaret for de manglende varmekablene under badekaret – og anførte at dette var et forhold mellom huseieren og elektrikerfirmaet som la kablene. Dette ble firmaet ikke hørt med i retten. Tingretten la, i samsvar med huseierens anførsler, til grunn at huseieren og rørleggerfirmaet var de to eneste partene i avtalen og at avtalen også omfattet varmekablene. 

– Slik retten vurderer det, er det to mangler som er fremtredende i denne saken. Det ene gjelder manglende varmekabel under badekaret og den andre gjelder manglende vannskadesikker installasjonsmetode i henhold til TEK 10 § 15-6 andre ledd bokstav b. I det første tilfellet foreligger det et klart avtalebrudd, i det andre tilfellet en mangel av stor betydning ved en eventuell lekkasje og mangel på muligheter for vedlikehold, skriver Stavanger tingrett i dommen.

LES AFTENBLADETS OMTALE AV SAKEN HER: Rørleggerfirma saksøkte kunde. Endte med å måtte betale tolv ganger så mye selv

Kobberrørene inngikk i rørleggerfirmaets tilbud og var dermed avtalt mellom partene. Men det var også avtalt – og følger dessuten av en ufravikelig bestemmelse i håndverkertjenesteloven – at arbeidet skulle utføres fagmessig. I tilfeller hvor kunden ønsker ufagmessige løsninger som tjenesteyter i kraft av å være den profesjonelle part skal fraråde eller opplyse om at kan føre til problemer, er det tjenesteyteren som må sikre dokumentasjon for at slik informasjon eller frarådning er gitt. Rørleggerfirmaet opplyste i retten at huseieren var blitt muntlig informert om at rør-i-rør var den anbefalte løsningen.

– Retten må legge til grunn at det ikke foreligger noen dokumentasjon fra rørleggerfirmaets side som viser at huseieren ble frarådet å bruke kobberrør. Huseieren har selv forklart at dette ikke ble tatt opp med ham. (…) Dette gjelder et bad som er totalrenovert og utvidet, slik at noe av badet befinner seg på et tidligere soverom. Kobberrørene som er benyttet, er skjult i vegg. Det følger av veilederen til TEK 10 § 15-6 andre ledd bokstav b at vannskadesikre installasjonsmetoder skal benyttes. Retten må, som de fagkyndige vitnene, konkludere med at rørleggerfirmaet ikke har valgt en faglig forsvarlig løsning når det er benyttet kobberrør, som ikke kan karakteriseres som en vannskadesikker installasjonsmetode (…). Det foreligger således en mangel på dette punkt, heter det i dommen.

Stavanger tingrett konkluderer med at samtlige mangler huseieren gjorde gjeldende, er å betrakte som kjøpsrettslige mangler. Videre konkluderer retten med at rørleggerfirmaets rett til å utbedre manglene – det som kalles den defensive avhjelpsretten – har gått tapt.

– Etter rettens vurdering har tjenesteyterens rett til å utbedre manglene etter håndverkertjenesteloven § 24 gått tapt på samtlige punkt. For de eldste manglenes vedkommende har rørleggerfirmaet ikke foretatt retting innen rimelig tid. For de senest avdekkede manglene må retten legge til grunn at forholdet har skåret seg mellom huseieren og rørleggerfirmaet på en slik måte at huseieren har rett til å motsette seg retting fra firmaets side. Retten viser her til den lange tiden som har gått siden de første manglene ble avdekket, uten at avhjelp er foretatt, samt at en mer grunnleggende faglig utførelse synes å mangle fra firmaets side, skriver tingretten.

Rørleggerfirmaet ble dømt til å yte huseieren en kompensasjon på 255.851,50 kroner, som tilsvarer prisen for riving og gjenoppbygging av badet samt sakkyndigutgifter. I tillegg ble firmaet dømt til å betale huseierens saksomkostninger på 125.250 kroner.

Søksmålet som rørleggerfirmaet anla for å slippe å betale kunden et prisavslag på 25.000 kroner pluss erstatning for en takstrapport til 6306 kroner, endte altså med at firmaet i stedet må betale den samme kunden en kompensasjon på totalt 381.000 kroner. 

Det er rundt 12 ganger så mye som Forbrukerklageutvalget dømte rørleggerfirmaet til å betale.  

Advokat Arvid Berentsen (ab@ebtas.no) i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS bisto huseieren i tingretten.