Riggarbeider vant i Høyesterett 2

Riggarbeider vant i Høyesterett

En arbeidstaker i et riggselskap har fått Høyesteretts medhold i at han skulle hatt full lønn i arbeidsgiverperioden mens han var permittert.

Riggarbeider vant i Høyesterett 3

Riggarbeidere i Nordsjøen har krav på full lønn, ikke begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp, i arbeidsgiverperioder av permittering. Det har Høyesterett fastslått i en fersk dom. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com)

Arbeidsgiveren mente seg kun forpliktet til å betale lønn tilsvarende seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) i arbeidsgiverperioden på ti dager; det vil si den tidligste delen av en permitteringsperiode. Riggselskapet hvor arbeidstakeren er ansatt, permitterte ved flere anledninger under den såkalte oljenedturen flere hundre ansatte. En del av disse hadde årslønn over 6G.

En av arbeidstakerne, som var organisert i fagforbundet Safe, reiste sak for Stavanger tingrett med krav om full lønn i arbeidsgiverperioden. Vedkommende vant saken både i tingretten og i lagmannsretten. Riggselskapet fastholdt også etter lagmannsrettens dom at permitteringslønnloven måtte forstås slik at arbeidsgiver ikke plikter å yte lønn ut over 6G i arbeidsgiverperioden. Selskapet anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Høyesterett besluttet nylig å forkaste riggselskapets anke. Dommen er prinsipiell og får betydning for alle arbeidsgivere som benytter seg av permittering. Høyesterett har nå slått fast at arbeidsgiver må betale full lønn under arbeidsgiverperioden ved permittering, jf. permitteringslønsloven § 4. Permitteringslønnen kan ikke begrenses til 6G.

Advokat (H) Bent Endresen (be@ebtas.no) i advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS førte saken for Safe-medlemmet i Høyesterett.