Retten til å nekte å ta covid 19 vaksine
og retten til å pålegge arbeidstakere vaksine

Vaksine og vaksinasjon må sies å være et meget aktuelt tema i disse dager. Det er mange spørsmål rundt temaet. Blant annet er det mange som er skeptiske til å ta covid-19-vaksinen. Men har man rett til å nekte å vaksinere seg?

Vaksinering - ØYER KOMMUNE ...Lev i Øyer...

Retten til å nekte å motta vaksine i Norge
I Norge er det ingen lov som hjemler obligatorisk vaksinering, eller tvangsvaksinering. All vaksinering i Norge er frivillig, og personer som anbefales vaksine må få tilstrekkelig informasjon om fordeler og ulemper ved vaksinering til å kunne ta et informert valg.
Både før covid-19 pandemien, og ikke minst under pandemien, har det oppstått spørsmål om arbeidsgivere kan pålegge arbeidstakerne å bli vaksinert mot covid-19. Et spørsmål vil være om helsepersonell kan bli lovpålagt å vaksinere seg. Svaret i dag, er som for alle andre i befolkningen, at vaksinasjon er frivillig også for helsepersonell. Helsepersonelloven § 4 pålegger helsepersonell «å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Dette innebærer at helsearbeidere bør ta ansvar for å beskytte sine pasienter mot smitte ved å for eksempel å bli vaksinert, men de kan ikke pålegges vaksinering.
I andre yrker kan det stilles spørsmål om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere vaksinering. Utgangspunktet er arbeidsgivers styringsrett. Det vil si at arbeidsgiver har i utgangspunktet vid adgang til å definere hva som kan stilles som krav for å utføre arbeidet, så lenge disse er saklige og forholdsmessige og ikke strider mot lovgivning eller bindende avtaler». Det følger også av arbeidsmiljølovens § 4-1 at arbeidsgivere har en plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. På en annen side vil en rett for arbeidsgiver til å pålegge vaksinasjon (eller adgang til oppsigelse/avskjed ved vaksinenekt), være inngripende i privatlivets forhold.
Siste ord er nok ikke sagt i diskusjonen om vaksiner bør pålegges eller ikke. Det reises både etiske og rettslige spørsmål rundt teamet. I Norge i dag skal det trolig mye til for at en påleggelse av vaksine skal anses å være lovlig.

Retten til å nekte å motta vaksine i Europa
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen kom nylig frem til at obligatorisk vaksinering ikke er i strid med menneskerettighetene. Den aktuelle saken var ikke direkte relatert til covid-19 pandemien, men handlet om at Tsjekkia påbyr foreldre å vaksinere sine barn mot meslinger. EMD kom frem til at et vaksinepålegg ikke krenker privatlivets fred etter EMK art. 8, og uttalte at “The…measures could be regarded as being «necassary in a democratic society»”, og la til “The objective has to be that every child is protected against serious diseases, through vaccination or by virtue of herd immunity”.
Det skal presiseres at fysisk tvangsvaksinering ikke er lovlig, men at stater kan sanksjonere innbyggere som ikke kan dokumentere vaksinasjon, for eksempel ved bøtlegging. I Tyskland kan man nekte uvaksinerte adgang til arbeidsplasser og skoler, og skoler er pålagt å rapportere om uvaksinerte barn.
Dersom du ønsker juridisk bistand rundt retningslinjer og lovverk i forhold til covid-19 eller andre tilsvarende spørsmål, er det bare å ta kontakt med advokatfullmektig Anna Maria Ravnås Hauge på amh@ebtas.no eller andre advokater hos EBT gjennom post@ebtas.no

Artikkel skrevet av advokatfullmektig Anna Maria Ravnås Hauge i Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS

Kildeliste:
Andersen, Kari Bergeius og Aaalmo, Kristian foss
https://www.hrnorge.no/fagomr%C3%A5der/arbeidsgiverforhold/arbeidsrett/hvem-vil-kreve-at-ansatte-vaksineres
Furuseth, Ellen
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/#yrkesvaksinasjon-for-aa-hindre-at-arbeidstakere-sprer-smitte-videre
Kolsrud, Kjell. Publisert 08.04.21, hentet 13.04.21
https://rett24.no/articles/emd-i-storkammer-obligatorisk-vaksinering-er-ikke-i-strid-med-menneskerettighetene
Case of Vavricka and others v. the Czech Republic, nos. 47621/13 and 5 others, 08.04.21
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209039%22]}