Grensen mellom hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4
og omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12

Av Anna Maria Ravnås Hauge, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS

I dag er det mange foreldre og barnefamilier som har hjelpetiltak fra barnevernet etter barnevernloven § 4-4. Eksempel på tiltak er opphold i besøkshjem, leksehjelp eller bruk av støttekontakt. Det kan også være kontrolltiltak som pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver. Slike tiltak blir iverksatt dersom barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har «særlig behov» for hjelpetiltak. Det finnes tiltak barnevernet kan iverksette med foreldrenes samtykke og tiltak Fylkesnemnda kan beslutte, uten samtykke.


Et mer inngripende tiltak fra Fylkesnemnda er omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Omsorgsovertakelse omhandler at foreldrene blir fratatt retten til å utøve den daglige omsorgen for barnet. Det er en høy terskel for at et slikt vedtak skal bli fattet. Det må foreligge omsorgssvikt, for eksempel mishandling eller vankjøtsel.


I tillegg må må omsorgsovertakelse anses som nødvendig. Det vil si at for at Fylkesnemnda skal kunne vedta en omsorgsovertakelse etter § 4-12, må hjelpetiltak etter § 4-4 (og § 4-10 om medisinsk undersøkelse og behandling og § 4-11 om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov) være forsøkt eller vurdert som nyttesløse.


Enten det skal besluttes hjelpetiltak etter § 4-4 eller omsorgsovertakelse etter § 4-12, så skal det alltid være til barnets beste. For eksempel dersom omsorgsovertakelse vil medføre at barnet må flytte, vil det potensielt tale i mot at en omsorgsovertakelse bør skje, da dette vil kunne medføre negative konsekvenser for barnet. I et slikt tilfelle kan det være barnet bør få bli i hjemmet hos sine foreldre med iverksatte hjelpetiltak, til tross for en viss omsorgssvikt.


Dersom du har spørsmål om hjelpetiltak, omsorgsovertakelse eller andre spørsmål relatert til barnevern, eller ønsker bistand i barnevernssaker, er det bare å ta kontakt med Anna Maria Ravnås Hauge på amh@ebtas.no eller andre advokater hos EBT gjennom post@ebtas.no.

barnevernloven