EBT-klient fikk menneskerettighetene krenket

En mann (61) har fikk sine rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) krenket ved at han til tross for utilregnelighet ble plassert på Ila landsfengsel.

EBT-klient fikk menneskerettighetene krenket 1

Staten har selv erkjent konvensjonsbruddet og inngått forlik med mannen.

En lite brukt bestemmelse, psykisk helsevernloven § 5-6, åpner for at en domfelt etter begjæring fra den faglig ansvarlige og prøving hos domstolene, kan overføres fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen når særlige grunner taler for det. Med hjemmel i denne bestemmelsen ble mannen i 2011 overført fra Sandviken sykehus i Bergen til Ila fengsel. Til tross for at han ikke kunne straffes, havnet han med andre ord i forvaring.

Mannens forsvarer, advokat (H) Bent Endresen i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS, klaget for fire år siden saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

I etterkant av dette innså staten at den hadde krenket mannens rettigheter etter EMK artikkel 5 (retten til frihet og sikkerhet). Det ble inngått et forlik som blant annet innebærer at mannen fikk erstatning for ikke-økonomisk tap.

Denne uken kom EMDs avgjørelse i saken. Den går ut på at saken strykes fra kartet idet partene har inngått forlik. Dermed er punktum satt for én av flere saker EBT-advokat Bent Endresen (be@ebtas.no) har i EMD.