EBT advokat fikk medhold i EFTA-domstolen

EBT advokat fikk medhold i EFTA-domstolen 1

I en sak i Oslo tingrett fikk vi medhold i vår forståelse av reglene for utvisning av borgere fra et EØS land, dvs. fra Norge. Reglene om dette står i Utlendingsloven, men de er bare gjennomføring av EU’s regler om det samme.

Utlendingsnemnda anket dommen til lagmannsretten. EBT ba da lagmannsretten spørre EFTA-domstolen om råd for hvordan disse reglene er å forstå. Borgarting lagmannsrett sendte fem spørsmål til EFTA-domstolen. EFTA-domstolen inviterte sakens parter til å levere innlegg i saken. Den samme invitasjon gikk til alle stater i EU/EØS. Norge leverte sitt syn på saken og Danmark leverte innlegg som støttet den norske stat. På den annen side kom det innlegg fra EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som støttet vårt syn på regelverket.

Rettsmøtet om saken ble, i disse koronatider, holdt digitalt der partene presenterte sine standpunkter muntlig. EFTA-domstolens nylig avsagte dom var et fullt gjennomslag for EBT’s syn på hvordan reglene skulle forstås og hvilke hensyn som skulle vektlegges i saken.

Det gjenstår nå å se om lagmannsretten følger det klare råd som de har fått fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolens avgjørelse kan leses her https://eftacourt.int/download/2-20-judgment-2/?wpdmdl=7186. Bent Endresen var advokaten i saken for tingrett og for EFTA-domstolen, han har epost adresse be@ebtas.no.