78 oljearbeidere får erstatning etter virksomhetsoverdragelse

En fersk dom fra Gulating lagmannsrett fastslår at 78 medlemmer av fagforbundet Safe har krav på erstatning etter å ha blitt oppsagt i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

78 oljearbeidere får erstatning etter virksomhetsoverdragelse 1

Illustrasjon: Pixabay.com

Lagmannsretten konstaterer at det var en virksomhetsoverdragelse da “Stena Don” gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 Safe-medlemmene som saken omhandler, har rett på erstatning.

Det var EBT-advokatene Bjørn Inge Waage og Bent Endresen som førte saken for Safe-medlemmene, slik de også gjorde i tingretten i januar 2019. Da ble saken tapt på ett av tre punkter. Det er det ene punktet, om det såkalte «identitetskriteriet», som ble anket til lagmannsretten.

Stena Drillings rigg “Stena Don” hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet. Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble liggende i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017.

Stena Drilling Magement UK hadde bestemt seg etter hvert for å taue “Stena Don” til den skotske byen Invergordon.

Det var viktig å unngå at det ble gjort feil om Stena Drilling skulle velge å ta riggen ut av Norge uten å tilby eller videreføre arbeidsforhold og vilkår for det eksisterende mannskapet. Derfor valgte fagforeningene med støtte av sine advokater, tidlig og i forkant, å varsle selskapet om prinsippet med virksomhetsoverdragelse.

Hastebeslutningen som førte til at riggen ble tauet over til Skottland framsto slik fagforeningene så det som uforklarlig, ikke minst kostnadsmessig. Det viste seg at riggen reelt sett ikke ble lagt i kaldt opplag. Den kom i aktivitet allerede i starten av februar, samtidig som den ble oppbemannet med nytt mannskap fra Stena ltd.

Det «gamle» mannskapet måtte gi arbeidshanskene videre til det «nye» mannskapet. Stena Drilling hevdet de måtte gi fortrinnsrett til ltd-ansatte etter britisk lovgivning, selv om Stena Drillings ansatte fortsatt jobbet i oppsigelsestiden sin. Den nye skotske rig-manageren ville velge mannskap selv. Verken ansiennitet, CV eller andre forhold hadde noen betydning.

– Grovt sett er det tre vilkår som må foreligge for at det skal være en virksomhetsoverdragelse, opplyser EBT-advokat Bjørn Inge Waage.

Overføringen må gjelde en selvstendig økonomisk enhet (enhetskriteriet).

Virksomheten må være overført på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter (overføringskriteriet).

Den videreførte virksomheten må i det vesentlige ha beholdt sin identitet etter overføringen (identitetskriteriet).

Når det gjelder identitetskriteriet mener advokatene at det kun var navnet som var endret. Den virksomheten som Stena PTE Ldt viderefører, skiller seg ikke fra den virksomheten som Stena Drilling AS drev.

LES OMTALE AV SAKEN  SAFEs NETTSTEDSafe vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett (ekstern lenke)

Videre viser de til aktiviteten som ble drevet. Riggen var i opplag både før og etter overføringen, og dermed var riggens aktivitet lik. Den mistet altså ikke sin identitet på grunn av denne overføringen.
I tillegg overtok Stena PTE Ldt et betydelig antall ansatte fra Stena Drilling. Dette styrket identitetsvilkåret. Det gjør også det faktum at virksomhetsoverdragelsen skjer innad i Stena-konsernet.
På dette punktet tapte man altså i tingretten.

I anken til lagmannsretten skrev advokat Waage blant annet:

«Rettens flertall har i denne helhetsvurderingen ikke drøftet eller vurdert at aktiviteten til enheten er den samme, at aktiviteten er knyttet til samme rigg, at erverver overtar et betydelig antall ansatte eller at det foreligger et klart interessefellesskap mellom overdrager og erverver.  Det foreligger således åpenbare feil ved flertallets rettsanvendelse, da ikke alle relevante momenter er tatt i betraktning og vurdert.»

Safe mente altså at det forelå feil bevisførsel, og at oppsigelsene av de ansatte er i strid med oppsigelsesforbudet.

– Dommen i Gulating lagmannsrett har gitt Safe medhold i at det forelå en virksomhetsoverdragelse da “Stena Don” gikk fra norsk til britisk sektor, og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE ltd, sier Waage.

Videre har Safe fått medhold i at masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet, og at alle medlemmene som var omfattet av søksmålet har rett på erstatning
Det kan bli en stor erstatningssum per medlem, og det omfatter altså 78 Safe-medlemmer.

I forhold til tingretten, som etter en kort og overflatisk behandling skrev at man etter «en skjønnsmessig totalvurdering er kommet til at identitetsvilkåret ikke er oppfylt, gir  lagmannsretten en svært grundig vurdering av dette prinsippet.

– Vi syns dette er en grundig og god dom. Det ble slått fast at dette både var virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene var usaklige, sier Waage.